Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV
artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van en met Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV en een Opdrachtgever waarop Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV, voor de uitvoering waarvan door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV  daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
artikel 3: Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1 . De overeenkomst tussen Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4. Indien door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV of door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Levering geschiedt af Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
6. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Rock ‘n’ Roll Highschool BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rock ‘n’ Roll Highschool BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens/goederen niet tijdig aan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV zijn verstrekt/geleverd, heeft Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens/goederen aan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV ter beschikking heeft gesteld. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rock ‘n’ Roll Highschool BV  een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool BV  met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Rock ‘n’ Roll Highschool BV  niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV kan worden gevergd, dan wel indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV kan worden gevergd. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV behoudt steeds het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
5. Indien één der partijen zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de andere partij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de partij die zijn verplichtingen heeft geschonden, uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen in dat geval onder voorbehoud van betaling aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV, zal Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Rock ‘n’ Roll Highschool BV  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de hiervoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van één der partijen, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor één der partijen niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de andere partij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de alsdan aan partijen verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel  5: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de ander indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rock ‘n’ Roll Highschool BV of van derden daaronder begrepen. Rock ‘n’ Roll Highschool BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6: Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV  aangegeven. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of van faillissement, van beslag of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder dat Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV in dat geval gehouden is tot betaling van enigerlei vergoeding aan de Opdrachtgever, en zijn de vorderingen van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7: Aansprakelijkheid
1. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Rock ‘n’ Roll Highschool BV is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 8: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Rock ‘n’ Roll Highschool
Group BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV toerekenbaar is. Indien Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV  zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 9: Intellectuele, industriële eigendom en auteursrechten
1. Rock ‘n’ Roll Highschool
Group BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele en industriële wet- en regelgeving. Rock ‘n’ Roll HighschoolGroup BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
artikel  10: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rock ‘n’ Roll Highschool
Group BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Kopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Rock ‘n’ Roll HighschoolGroup BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 11: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Rock ‘n’ Roll Highschool Group BV.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.